Komşu Hülya

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Anal

Öncelikle kendimden bahsedeyim ben 23 ya??nda 1,75 boyunda kumral 80 kg hafif bal?k etli yak???kl? denebilecek bi erke?im. Sizlere geçen yaz teyzemin üst kat kom?usu hülya (takma ad) ile aramda geçen olay? anlatmak istedim. Hülya 35 ya??nda 1 çocuk annesi 1,75 boylar?nda beyaz tenli, siyah saçl?, bal?k etli, sütun gibi bacaklar? ta? gibi yuvarlak dolgun kalçalar? ve dimdik gö?üsleriyle gerçekten çok seksi bir kad?n. Birde yüz güzelli?i eklenince her erke?in fantazisini süsleyecek bir kad?n tam anlam?yla. Onu ilk gördü?ümde kendimden küçük sanm??t?m 28 ya??nda falan gösteriyo. Tabi kocas? kendinden 21 ya? büyük olunca haliyle çok y?pranmam?? kad?n. San?r?m kocas?yla paras? için evlenmi?, adam a??r? bi zengin de?il fakat yinede hali vakti yerinde. Zaten teyzemde onlar?n kirac?s?. Ben normalde içine kapan?k biri say?l?r?m. Görenler tipime bak?p bu yak???kl? çok can yakm??t?r diye dü
?ünsede malesef çok bi can yakm??l???m yok. Ç?kt???m k?zlar? da çok memnun ederim kad?n ruhundan da anlar?m fakat nerde sorun var hala onu anlam?? de?ilim. Ben ?ans i?i olarak yorumluyorum. Sürekli bi seks hayat?m olmad??? içinde sanal alemde kad?nlarla ç?lg?n sohbetler etmeyi seven biriyim
Ben Ankarada özel bi ?irkette muhasebeciyim. 2010 temmuz ay?nda 15 gün y?ll?k iznimi ald?m. Alanyaya tatile gitmeyi planlarken baz? akla gelmeyen masraflar yüzünden gidemedim. Teyzem kocaeli’nde oturuyor beni de çok sever. Onun yan?na bari gidiyim hem teyzemi görmü? olurum, hemde 3 – 4 gün kocaeliyi gezerim dedim ve teyzeme gittim. Neyse ak?ama do?ru teyzemlerin evine geldim. Teyzemde yaln?z ya?ayan bi kad?n eni?tem vefat ettikten sonra evlenmedi, o?luda istanbulda ünv 3.s?n?fa gidiyor. Bunu teyzemle aramda bi?ey geçti?i için yazm?yorum yanl?? anla??lmas?n yak?n akraba ili?kilerinden nefret ederim. Neyse teyzem beni çok iyi kar??lad?, en sevdi?im yemekleri yapm?? neyse yeme?i yedik teyzemle. Teyzem sofray? toparlarken bende teyzemin laptopu açt?m internette tak?l?yorum, derken kap? çald?. Gelen o muhte?em kad?n hülya idi. Teyzemin yaln?z ya?ad???n? bildi?i için, benimde geldi?imden haberi olmad??? için
gayet rahat siyah ince bir tayt ve beyaz dekolteli bi ti?örtle gelmi?. Beni görünce çekinir gibi oldu ama geride dönemedi. Neyse teyzem bizi tan??t?rd?. Hülya akl?m? ba??mdan alm??t? ne kadar ti?örtüyle kapatmaya çal??sa bile o tayt?n alt?ndaki yuvarlak kalçalar beni benden al?yordu. Yarra??m kabarm??t? saklamaya çal???yordum. Hülyan?n nas?l doyumsuz ve ate?li bi kad?n oldu?unu gözlerinden anl?yordum çakt?rmadan beni süzüyordu. Neyse oturdukça sohbet koyula?m??, bana ne i? yap?yosun falan gibilerinden laf bile atmaya ba?lam??t?. Yava? yava? kayna??yorduk. Art?k hülya da ti?örtüyle kalçalar?n? kapatmaktan yorulmu? pek oral? olmuyor sereserpe oturuyordu. O incecik tayt?n alt?ndaki kilodun hatlar? net belli oluyordu. Çakt?rmadan her f?rsatta onu gözlerimle yiyordum ama ben kabaran yarra??m? hala saklamaya çal???yordum, mecburdum. Kendi kendime Taner nap?yosun kendine gel dedim ve dikkatimi
ba?ka yerlere veriyim en iyisi diyerek tekrar laptopu kuca??ma al?p internete tak?lmaya ba?lad?m. Ara ara sohbete kat?l?yordum. Hülya kocas?ndan dert yan?yodu teyzeme. Neyse bi ara Hülya bana sen bilgisayardan anlarm?s?n diye sordu. Bende uzmanl?k alan?ma girer diye cevap verdim. Benim evde masaüstü bilgisayar var çok yava? çal???yo, internete girince donuyo format at?lmas? gerekiyormu? onada bi bakabilirmisin dedi. Bende format cd si yok ama bulup hallederim bi ara dedim. CD si falan var gelip bi baksan çok sevinirm, walla bilgisayarc?ya götürmeye ü?eniyorum koca bilgisayar? dedi. Bende ?imdi mi? dedim. Evet ben üst katta oturuyorum zaten dedi. Teyzemde git bi bak?ver o?lum ben hülyay? severim gibilerinden bi?eyler soyledi. Neyse bende tamam dedim ç?kt?k.
Merdivenleri ç?karken hülyan?n o güzel kalçalar?ndan gözümü ay?ram?yordum. Ben evde e?i falan vard?r diye beklerken eve girdi?imizde kimse yoktu. Kimse yokmu diye sordum. Hay?r e?im i? için yurtd???na gitti. 10 gün sonra dönecekmi? dedi. ve i? içinmi gidiyo oras? da belli de?il ik**e bir beni koyup koyup gidiyo tek ba??ma diyerek m?r?ldand? bi of çekti kendi kendine. Bu arada çocu?uda yat?l? kolejde kal?yormu?. Zengin çocu?u nede olsa. Neyse pc hangi odada diye sordum pc odas?na gittik. Ben pc yi açt?m bakt?m gayet normal bi ?ekilde çal???yordu. ?nternet sayfalar?nda donukluk falan yapm?yordu. Bu arada ben bilgisayar? kullan?rken hülyada sandalyemin arkas?na geçmi? bilgisayarda benim yapt???m ?eylere bakma bahanesiyle e?ilmi? ta? gibi gö?üslerini omzuma yaslam??t? nefesinide boynumda hissediyordum. Hülyan?n niyetini anlam??t?m bi an önce harekete geçmek istiyordum ama ya yanl?? anlad?ysam diy
e de tedirgindim. Ters bi tepki verirse rezil olurdum teyzeme kar??. O yüzden niyetini iyice anlamak için bi at?l?mda bulunmad?m. Hülyan?n omzuma yaslad??? ta? gibi gö?üsleri abart?s?z 20 cm kal?n yarra??m? kaz?k gibi sertle?tirmi?ti. Alt?mda da e?ofman oldu?u için saklamakta güçlük çekiyordum bacak bacak üstüne atsam yine çok belli oluyordu kilodumdan ta?an o iri yarra??m. Bilgisayar?n ekran?na bakmak için e?ilmi?ti hülya ama göz ucuyla bakt???mda e?ofman?n içinde kabaran yarra??m? dikizledi?ini gördüm. Ama yinede tedirgindim. Bu bilgisayar gayet h?zl? bundan h?zl?s?n? ne yapacaks?n dedim. Aaa sen gelmeden önce böyle de?ildi usta eli de?mesi bile yetiyo baksana diyerek gülüyordu. Neyse ben kalk?y?m diyerek tam sandalyeden kalkacakken omuzlar?mdan a?a?? bast?rarak otur nereye gidiyosun sohbet ederiz s?k?ld?nm? yoksa dedi. Bende hay?r dedim niyetini yava? yava? ortaya koyuyordu. Sen evlimisin
diye sordu. Hay?r neden sordun dedim. Hiiiç merak ettim öylesine dedi. Peki sevgilin varm? dedi. Bende hay?r sevgilim de yok dedim. Oda gülümseyerek yalanc???????? seninmi sevgilin yok kesin vard?r yeme beni dedi. Onun bu konu?malar? bile içimi eritiyordu. Bende gülümseyerek sana yalan borcummu var dedim. Ben sandalyede oturuken arkamdan sar?larak çok yak???kl?s?n senin olmak istiyorum anla art?k dedi. Neye u?rad???m? ?a??rm??t?m ?a?k?nl?k ve sevinç duygusunu ayn? anda ya??yordum. Boynumu öpmeye ba?lad?. Sevinçten havalara uçuyordum sonunda iste?im olmu?tu. Tam sandalyeden kalkmak isterken tekrar omuzlar?ma bast?r?p kalkma dedi. Döner sandalyeyi kendine çevirerek kuca??ma oturdu ve ate?li bi ?ekilde öpü?meye ba?lad?k. Art?k beni ç?ld?rtan o kalçalar avuçlar?m?n içindeydi. Bi taraftan birbirimizi yercesine öpü?üyorduk benim ellerim hülyan?n kalçalar?n? avuçluyor o ise benim saçlar?m? o
k?uyordu. 5 dakika kadar öpü?tükten sonra kuca??mdan indi ve ben sandalyedeyken sen ne sakl?yorsun bakal?m orda diyerek sandalyemin önünde diz çöküp e?ofman?mla kilodumu ayn? anda s?y?rd?. Sabah yola ç?kmadan önce t?ra? etti?im 20 cm kal?n kaz?k gibi yarra?? görünce ?mmmmm offfffffff yarra?a bak lokum gibi porno filmlerdeki gibi diyerek eline al?p biraz s?vazlad?ktan sonra a?z?na al?p yalamaya ba?lad?. Yarra?a öyle susam??ki yercesine emiyordu aletimi. Bende arada saçlar?ndan tutup iyice bast?r?yordum aletim bo?azlar?n? dolduruyordu. Hülya yarra??m? yalarken bende hülyan?n gö?üs dekoltesinden elimi südyenin içine dald?r?p gö?üslerini ok?amaya ba?lad?m. Hülya bi taraftan benim yarra?? emerken bi taraftanda tayt?n d???ndan amc???n? ok?uyordu. Amc???n?n sular? tayt?n d???na kadar ç?km?? s?r?ls?klam olmu?tu. 5 dakika kadar yalad?ktan sonra aya?a kalkt?m ve hülyay? o muhte?e
m kalçalar?ndan kavrayarak kuca??ma ald?m. Yatak odas?na geçelimmi diye sordum k?s?k bir sesle evet erke?im bana kad?nl???m? hissettir her?eyimle senin olmak istiyorum diyordu. Bu sözleri duymak beni dahada azd?r?yordu. Onu götünden de sikmeyi dü?ünüyordum çünkü. Kuca??mda hülyay? yatak odas?na götürdüm yatak odas?na giderkende beyaz ti?örtüyle k?rm?z? südyenini ç?karm??t?m oda benim ti?örtümle atletimi ç?karm??t?. Yava?ça yata?a b?rak?p üzerine yumuldum ben ç?r?lç?plak hülyada ise sadece siyah tayt? ile k?rm?z? kilodu kalm??t?. tayt?n d???ndan ?slak amc??? ok?uyor, baldan tatl? gö?üslerini emiyor, uçlar?na hafif ?s?r?klar konduruyordum. Hülya ise bir eliyle yarra??m? s?vazl?yor, di?er eliyle saçlar?m? ok?uyor, erke?im benim harikas?n diye m?r?ldan?yordu. Art?k o amc??? yalaman?n vakti gelmi?ti. ?lk önce ?slak tayt?n? daha sonra k?rm?z? ?slak dantelli
kilodunu ç?kard?m. Hülyaya bacaklar?n? iyice aralamas?n? soyledim. Hülya bacaklar?n? açt? kabak gibi amc??? kar??mdayd?. Elimle dokundum ama sanki hiç tüy ç?km?yor gibi tamamen prüzsüz bi amc??? vard? ve bacaklar?da ayn?yd?. Me?ersem vücudundaki tüm tüyleri lazerle ald?rm?? cillop gibiydi. Hemen yumularak amc???n?n kenarlar?n? yalamaya ba?lad?m. Hafif hafif hayk?r?yordu amc???na iyice yakla??p nefesimi amc???nda hissettiriyordum çok ho?una gidiyordu. Ho?una gidiyormu diye sordu?umda çok güzeeel diye cevap veriyordu. Daha önce ne bir erke?in aletini yalam?? nede bi erke?e amc???n? yalatt?rm?? ilk defa oral seks yap?yormu?. 56 ya??ndaki kocas?ndan ba?ka da hiç bi erkekle yatmam?? ?imdiye kadar. Neyse ben art?k hülyan?n o prüzsüz ?slak amc???na dilimi sokmu?tum hararetli bi ?ekilde emiyorum, dilimle beceriyordum resmen. Hülya dizlerini büküp aç?yor adete kendinden geçiyordu. G
ittikçe artan ç??l??? beni dahada azd?r?yor daha da ?iddetli yal?yordum. Hülya iyice kendinden geçmi?ti bo?alabilece?ini dü?ünerek yalamay? b?rakt?m. Bacaklar?n?n aras?na girerek üstüne yumuldum kula??na sikeyimmi art?k seni bebe?im diye sordu?umda evet art?k o amc???ma sürttünen yarra?? içime almak istiyorum diyordu. Biraz do?ruldum aletimin dibinden tutarak o prüzsüz amc??a f?rça çekmeye ba?lad?m. Deli oluyordu hüya art?k sik erke?im diye inlemeye ba?lad?. O sulu dar amc???n üstüne yarra??m?n kafas?n? koyarak birden bütün a??rl???m? hülyaya verdim. 20 cm lik yarra??m bi hamlede yar?ya kadar girmi?ti. Harika dar bi amc??? vard?. Ben sokar sokmaz hülya derin bir ç??l?k att? sanki bakireli?ini al?yordum o derece ç??l?klar at?yordu. Yava? yava? sokup ç?karmaya ba?lad?m. Hülya zevkten inim inim inliyordu daha yarra??m?n yar?s?n? sokmam??t?m. Biraz al??t?rd?ktan s
onra bi hamlede ta?aklar?ma kadar sert bi ?ekilde dayad?m hülyan?n o tatl? amc???na. Hülya yine deli gibi ç??l?klar atmaya ba?lad? k?sa bir süre sonra titreyerek bo?ald?. S?cak spermlerini ta??aklar?mda hissetmi?tim. Ben hala pompalamaya devam ediyordum. Bacaklar?m kas?ld? biraz ç?karm?s?n dedi. Bende tabi dedim ve üzerinden kalkt?m. Özür dileyerek kusura bakma bacaklar?m kas?ld? birazdan devam ederiz dedi. S?rt? yukar? bi ?ekilde yat?yordu. Öyle mükemmel bacaklar?yla uyumlu dolgun kalçalar? vard?ki anlatamam. Yan?na uzand?m bende kalçalar?n? ok?uyordum. Hülya ?enzlogta uzan?r gibi s?rt? yukar? gelmi? bi ?ekilde yat?yordu. Benim yarrak daha inmemi?ti yarra??ma bak?p gülüyordu. Ben bu yarra?? tamamen içime mi ald?m diye gülerek bana soruyordu. Bende evet bebe?im diye cevap verdim. Daha sonra yan?mda duran o kalçalar? yalamaya ba?lad?m ta? gibiydi. Hülya gülüyor ne yap?yosun erke?im diyord
u. bende çok can?m çekti yal?yorum diyordum. Bacaklar?n kas?nt?s? geçtimi dedim. Hay?r geçmedi geçer birazdan dedi. Poposunu ok?arken her?eyinle benim olmakm? istiyordun dedim. Eevet dedi. Seni götünden de sikmek istiyorum bebe?im müsade edersin de?ilmi dedim. Bilmem hiç yapmad?m ama çok ac?yormu? galiba dedi. Onlar i?i bilmiyorlar bebe?im çok fazla ac?tmadan yapar?m kremleriz falan diyerek ikna etttim. ?yi tamam o zaman dedi. Art?k o harika götüde sikecektim. Hemen aynan?n önünden bi krem bulup s?rtüstü yatan hülyan?n bacaklar?na oturarak ba? parma??mla hülyan?n göt deli?ini kremlemeye parmaklamaya ba?lad?m. Hülya hafif hafif offff diye inliyordu. Göt deli?ini iyice kremledikten sonra kafas? kocaman olan yarra??m? hülyan?n deli?inin üstüne getirdim. Kendini s?kma serbest b?rak bebe?im diyerek, kendini serbest b?rakmas?n? söyledim. Hülyada kendini b?rak?r b?rakmaz tüm a??rl???m? vererek birden
ta?aklar?ma kadar kökledim o bembeyaz göte. Hülya ani bir ç??l?kla nefes nefese kalm?? çok ac?yor a?k?mmmmmm diye inliyordu. Yarra??m tamamen hülyan?n poposundayd?. Yarra??m? göt deli?iyle s?kt?r?yordu. Kendimi geri çekiyordum ama ç?km?yordu yarra??m? koparacakças?na s?k?yordu. Ellerimle kalçalar?n? iki yana bast?rarak yava? yava? gelgit yapmaya ba?lad?m çok ac?yor diye inliyordu. Bi müddet sonra al??m??t? ho?una gidiyormu bebe?im diyordum eveeeeeeeeetttttt diye inliyordu alt?mda. Daha sonra bacaklar?n?n kas?nt?s? geçtimi önden devam edelimmi diye sordum evet dedi. Yarra??m? hülyan?n götünden ç?kard?m. köpek pozisyonuna geçmesini söyledim. Hülya e?iyle hiç böyle seks yapmam?? ama çok porno izledi?i belliydi. Elleriyle ba??n? yast??a koyup öyle bir domald?ki amc???n? iyice ortaya ç?karm??t?. Bende dizlerimin üstüne yana?arak yarra??mla amc???na f?rça çekmeye ba?
lad?m. Hülya deli oluyordu hadiiii diyerek inliyordu. Kad?n? böyle delirtmesi benim çok ho?uma gider. Hülyay? iyice delirttikten sonra yava?ça yarra??m? amc???na kayd?rd?m. Gittikçe h?zlan?yordum kalçalar?na tokat at?yordum tokat att?kça ?hhhhhhh diye sesler ç?kar?yor daha da azg?nla??yordu sanki. H?zl? ve sert darbelerle sikiyordum ahhhhh ahhhh ahhhh ahhh ahhh diye nefes nefese inliyor yast??? ?s?r?yordu. O kaymak gibi amc??a kayarken saçlar?n? as?l?p kendime çekmek ve o ta? gibi kalçalar? ok?amak harika bi?eydi. ?kimizde nefes nefese siki?irken a?z?na bo?almak istedi?imi soyledim. Olmaz yüzüme bo?al midem bulan?r dedi. Tamam bebe?im ben ç?k?nca hemen yüzünü dön dedim. Bo?almam yak?nla?tm??t? fakat hülya benden önce yine titreyerek ?iddetli bi ?ekilde bo?alm??t?. Ben devam ettim biraz gelip gittikten sonra bende patlamak üzereydim hemen yara??m? ç?kard?m. Ben ç?kar?r ç?karmaz
hülya da bana yüzünü dönerek gözlerini yumdu. Epey birikmi? olan spermlerimi hülyan?n yüzüne ve gö?üslerine do?ru f??k?rtt?m. Daha sonra banyoya gittik küvette s?cak suyun içinde kuca??mda tekrar siktim harika bir kad?nd?. Banyodan ç?kt?k yata?a uzand?k birer sigara yakt?k. Sohbet etmeye ba?lad?k daha hiç hayat?nda böyle seks yapmam?? kocas?ndan ba?ka biriyle yatmam??. Ama kart kocas?n?n onu aldatt???n? anlay?nca kendine genç bi erkek aramaya ba?lam?? tam o s?ralarda benle tan??t???n? soyledi. Bana kocas?yla olan ili?kisini anlatt? adam?n yar? ömrü yurtd???nda geçiyormu?. Ayda bir iki kez anca seks yap?yolarm?? onda da e?i 5 dk geçmeden bo?al?yormu?. E?inin penisi benimkinin hem uzunluk hem kalnl?k olarak yar?s? kadar bile olmad???n? soyledi. Zaten darac?k amc???ndanda belliydi. Neyse ben art?k gideyim dedim ve a?a?? indim. Teyzem de ne oldu halletinmi dedi bende evet format attÄ
±m o yüzden geç bitti dedim. Biraz oturduktan sonra yatt?k. Ertesi sabah kahvalt? yapar yapmaz teyze ben gezmeye ç?k?yorum diyerek sessizce çakt?rmadan yukar? ç?kt?m. Hülyayada mesaj att?m zile basmamak için kap?y? aç diye. Yukar? ç?k?p bakt???mda kap? aral?kt? içeri girdim. Hülya beni ho?geldin yak???kl?m diyerek kar??lad?. Üstünde k?rm?z? saten sexy bir mini gecelik vard?. Hemen yan?na giderek öpü?meye ba?lad?k. Art?k her f?rsatta yukar? ç?k?p bu doyumsuz yavruyu defalarca sikiyordum. Benim iznim bitmesine 4 gün kala kocas? geldi. Kocas? evde yokken yine kaçamaklara devam ettik. Asl?nda ben 3 – 4 günlü?üne gitmi?tim kocaeliye ama bu f?st??? b?rak?p gitmek olmazd?. ?znimin son gününe kadar kald?m. 14 günde nerden baksan?z 35 – 40 kez ili?ki ya?ad?k. Bana hayat?m?n erke?i sevi?meyi ve kad?nl???m? bana ya?atan erkeksin yak???kl? sevgilim benim diyordu. Ama ne yaz?kki ayr?l?
k günü gelmi?ti birbirimizin cep telefonunu, e-mailini alm??t?k ben ilk f?rsatta tekrar kocaeliye gidecektim oda ilk f?rsatta ankaraya gelecekti diye beklerken bir ay sonra beni arad?. Ve bana birdaha görü?emeyece?iz ben istanbula ta??n?yorum e?imden bo?and?m ve ba?ka biriyle evleniyorum dedi. Bende üzülmü?tüm tüm hayallerim bi anda y?k?ld?. Bana ya?att???n her?ey için te?ekkürler ama art?k görü?emeyiz dedi. Sonradan ö?rendim kendinden 3 ya? küçük biriyle evlenmi?. Kocas?ndan bo?anm?? kocas?ndan da epey bi malvarl??? dü?mü?. ?imdi istanbulda ya??yorm??. Tekrar onunla olmay? çok istiyorum ama mailini kapatm??. Telefon numaras?n? de?i?tirmi?. Diyece?im o 14 günlük harika unutulmaz bir tatildi benim için

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

taksim escort mecidiyeköy escort bakırköy escort şişli escort ankara escort Escort çankaya escort sex hikayeleri deneme bonusu ankara escort bursa escort bayan görükle escort bursa escort bursa merkez escort bayan hurilerim.com kuşadası escort bayan kaçak iddaa şişli escort escort escort escort travestileri travestileri erzincan escort erzurum escort eskişehir escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort kocaeli escort kocaeli escort bahis bornova escort balçova escort mersin escort beylikdüzü escort beşiktaş escort bakırköy escort deneme bonusu veren siteler
izmir escort adana escort adıyaman escort afyon escort ankara escort antalya escort balıkesir escort çanakkale escort bodrum escort bolu escort çorlu escort denizli escort edirne escort elazıg escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort hatay escort giresun escort ısparta escort
Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com keçiören escort etlik escort porno porno görükle escort bayan canlı bahis siteleri bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort xnxx Porno 64 alt yazılı porno bursa otele gelen escort bursa escort bayan porno izle escort antalya rus escort şişli escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti Moda Melanj Ankara escort bayan Ankara Escort Ankara Escort Rus Escort Eryaman Escort Etlik Escort Sincan Escort Çankaya Escort Hacklink Hacklink panel Hacklink porno izle bursa escort otele gelen escort keçiören escort etlik escortçankaya escort eryaman escort demetevler escort kaçak iddaa