hafta sonu sürprizi

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

hafta sonu sürprizi
30 ya??nda çocuksuz,evli, güzel bir bayan?m,E?im kuyumcu olup,iyi bir evlili?imiz vard? ama cinsel ya?ant?m?z yönünden e?im biraz yetersiz kal?yordu.??leri çok yo?undu,
O hafta sonu,e?im fuar dolay?s?yla yutd???na gidece?inden,Ev için,Al??veri? yapmak bana dü?mü?tü ve E?imin, en k?ymetli mü?terisi oldu?u bankaya gidip,hesab?mdan para çekmek istedim.?çeride bankan?n müdiresi Ay?e hn. beni gördü ve çok samimi davranarak, beni kahve içmeye odas?na davet etti,çok güzel ve seksi bir bayan olup,s?k s?k i? yemeklerinde kar??la??r?z,Bak??lar? hep benim üzerimde olup,yiyecekmi? gibi bakard?.
Sohbet esnas?nda,bu hafta sonu,yanl?z oldu?umu söyleyince, çok sevindi,kendi de yanl?zm??,tan?nm?? bir i? adam? olan e?i de seminer dolay?s?yla,?ehir d???nda olup,gelemeyecekmi?.bu hafta sonu beraberiz,bende kalacaks?n can?m,emrivaki yap?yorum i?te, dedi,Bask?n karakteri olan bir bayand?.nas?l olur dememe kalmadan,hemen e?imi arayarak,durumu anlatt? ve izin istedi,e?im beni isteyip,buna sevindi?ini ve üstelik yanl?z kalmayaca??mdan, izin verdi.
Mesai bitiminde beraber ç?kt?k, arabas? ile evine gittik,Müstakil,saray yavrusu gibi Çok muhte?em evine gittik.
Havuza girmemizi istedi,beden ölçülerimiz ayniydi ve bana kendi mayolar?ndan bir kaç tane verdi birini giydim,kendisi üstsüz olarak,benden ya?ça çok büyük olmas?na ra?men,genç k?z gibi harika memeleri var, havuza dald?k,bol bol yüzdük,suyun içinde bana s?k s?k sar?l?p,yanaklar?mdan öpüyor elleri de vücudumda geziniyordu,bir ara da,biraz ?a??rmama ra?men dudaklar?mdan öptü.Sevgi göstermesi,hemcinsimin beni öpmesi ho?uma gitmi?ti
Du? ald?ktan sonra, istirahat etmek için odalar?m?za çekildik,havlu üzerimde biraz uyumu?um.Bir ara can?m,hayat?m gibi kelimeler f?s?ldayarak,dudaklar?mdan öperek,beni uyand?rd?.Havluyu çekmi?,tamamen ç?r?lç?plakt?m.Onda da sadece g-string kilot vard?.Toparlanmak istedim ama mani oldu, yabanc?m?y?z hayat?m,b?rak,aman ?ekerim diyerek beni rahatlatt?,epeydir yan?ma gelip beni seyrediyormu?,bu içten davran??? çok ho?uma gitmi?ti.Bu gece ç?lg?nlar gibi olaca??z hayat?m dedi.Sanki onun uydusu olmu?tum.
O ?ekilde odas?na gidip,bana g-string kilot verdi,sütyen giymeyece?imizi, söyledi ve seçerek çok seksi,mini bir gece elbisesi verdi.Çok güzeldi,süslendik ve hizmetçilerin haz?rlad??? sofra da,yemeklerimizi yedik,?arap içtik,devaml? e?iyle olan sex ya?ant?s?n?,müstehcen f?kralar?, ve bayan arkada?lar? ile arada s?rada yapt??? kaçamaklar? kahkahalar ile anlatt?.Çok güzel bir ortamd?,kafam da iyidi,Anlatt?klar? ilginç ve çok ho?uma gidiyordu.
Yemekten sonra,Hizmetçiler çekildikten sonra,salonda,dev ekrana mevzulu bir porno film koydu ve üçlü puf divanda yanyana,biraz yak?n oturarak, seyretmeye ba?lad?k.Bir ara e?inin Güney Amerika dan getirdi?i bir içkiyi takdim etti,marihuana cinsi bir bitki den yap?lm??,çok hafif bir ?eydi,ikinci kadehten sonra, içim bir ho? olmaya,yanmaya ve filmde ki sahnelerin de tahrikiyle a??r? sevi?me iste?i ba?lam??t?.Sarho? etmiyor ama insan? hareketsiz b?rak?yordu,Bu arada ellerimiz birle?ti ve sonra,bacaklar?mda dola?maya ba?lad?,hiç tepki vermiyordum,
?imdiye kadar böyle bir ortamda hiç bulunmad???mdan, sanki de?i?ik bir ?ey gelmi?ti bana ve kendimi adeta b?rakm??t?m,K?vama geldi?imi dü?ünmü? olacak ki,birden, dudaklar?mdan öpmeye ba?lad?,bende dü?ünmeden kar??l?k vermeye ba?lad?m,dili a?z?mda, elleri vücudumda geziniyordu,ç?lg?nca sevi?meye ba?lad?k,kula??ma tatl? sözler söylüyor adeta zevkten uçuruyordu,memelerimi,bacaklar?m? ok?uyor,s?k?yor,her yerinde dola??yordu.
Aya?a kald?r?p,yatak odas?na götürdü,soydu ve kendi de soyunduktan sonra üzerime ç?k?p,sevi?meye ba?lad?k,çok güzel sevi?iyordu,beni hiç bo? b?rakm?yor ve her taraf?m?, memelerimi,uçlar?n?,bacaklar?m?,popomu,amc???m? emiyor,yal?yor ve öpüyordu,Müthi? zevk al?yordum,alt?nda inliyor ve sikilmek için yalvar?yordum.Bir ara çekmeceden suni yarak ç?kard???n? ve 69 yaparak amc???ma sokup ç?kard???n? hissettim,Daha fazla dayanamay?p,ç??l?klarla bo?ald?m.Kendi de amc??? a?z?mda, emiyor,yal?yordum çok geçmeden o da ç??l?klarla bo?ald?,yan?ma uzand?,uzun uzun öpü?tük,yorulmu?tuk,Çok zevk alm??t?m.
Bir müddet sonra, yine üstüme ç?karak, sevi?meye ba?lad?k,çok bo?almak,doymak istiyordum, yine zevkin doruklar?ndayken, üzerimdekinin a??rla?t???n? ellerinin sertçe vücudumu yo?urdu?unu hissettim,gözlerimi açt???mda, ay?enin e?inin üzerimde oldu?unu gördüm,biraz panikledim ama mani olacak halim yoktu ve ayr?ca bu gece,çok ta sikilmek istedi?imden, bende kar??l?k vermeye ba?lad?m,yara??n? a?z?ma verdi,sokup ç?karmaya yalamaya ve ta?aklar?n? da ok?amaya ba?lad?m.Ay?e de amc???m? parmakl?yor ve yal?yordu,adam?n alt?nda k?vran?yor ve sikmesi için yalvar?yordum,Ay?e amc???m?n içine bir s?v? döktü ve içinde parma?? ile biraz oynad?,hamile kalmamam içinmi?, çok geçmeden,E?i,yara??n? a?z?mdan ç?kar?p,amc???ma önce sürtmeye ba?lad? sonra aniden sertçe içime soktu,bu arada ay?e de dudaklar?ma yumulmu?tu,E?i,içimde gidip geldikçe,müthi? zevk almaya ba?lad?m,bacaklar?m? beline dolad?m,içimde yara??n zevkini ç?kar?yordum.E?imden ba?ka, benim iradem d???nda ba?ka birinin yara??n? yemek,çok heyecan verici ve bamba?ka bir duyguydu.
Biraz sonra sars?larak, beraber bo?ald?k,Yorulmu?tuk,
Daha sonra,ay?e beni emip yalarken,E?i domalm?? vaziyette,onu sikti.O gece üçümüz beraber uyuduk.
Ertesi gün,üçümüz bir ?ey olmam?? gibi, havuzda bol bol yüzdük,oyna?t?k,bu arada,kar? koca,beni çok be?endiklerini ve hep sahip olmak istediklerini söylediler ve ak?am?nda, yemekten sonra, o içk**en içerek, bu sefer,önce E?i sonra ay?e, beni arka arkaya siktiler,daha sonra,evdeki bir hizmetçinin de kat?lmas?yla(bu güzel k?z? da,hep sikiyorlarm?? ve misafirlerine de siktiriyorlarm??), grup sex yaparak, harika gece ya?ad?k ve tam manas?yla,yara?a ve sevi?meye doymu?tum.Eve döndü?ümde yorgunluktan iki gün kendime gelemedim.
E?im olmad??? zamanlar, Ay?e ile bulu?up,evinde e?i ve onunla,bazen de di?er i?adamlar? misafirleri ile bol bol siki?iyoruz.Bir gün e?imi de götürece?im,biraz bahsettim,kabul etti.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

film izle taksim escort mecidiyeköy escort bakırköy escort şişli escort ankara escort antep escort sex hikaye kocaeli escort kocaeli escort çankaya escort keçiören escort etlik escort sex hikayeleri otele gelen escort Bahis sitesi antalya rus escort kuşadası escort bayan şişli escort ensest hikayeler Escort hurilerim.com Antalya escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort maraş escort mardin escort mersin escort Escort ankara Ankara escort bayan Ankara rus escort Eryaman escort bayan Etlik escort bayan Ankara escort bayan Escort sincan Escort çankaya beşiktaş escort bakırköy escort sincan escort dikmen escort escort Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com ankara escort porno porno görükle escort bayan escort escort escort travestileri travestileri beylikdüzü escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort xnxx Porno 64 alt yazılı porno bursa otele gelen escort bursa escort bayan porno izle Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort şişli escort gaziantep escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti Moda Melanj